No. 2 | Marinara (veg)

$5

San Marzano tomato sauce, garlic, oregano, fresh basil, EVOO